PINSTEREN feestdag met rouwrand.

Wat is de pijler van het geloof?”

In deze dagen denken we onbewust veel na. Worden geraakt je denkt van niet maar kijk eens om je heen? Rellen, oorlogen ISS aka BOKO HARAM inderdaad de Al Qaida tak betaald door de familie van Osama Binñ Laden. PUTIN VERKOOPT DE MEESTE WAPENS DAN DE VS DUITSLAND EN FRANKRIJK. Een schokkend lijstje. Immers de Vetolanden van de EU doen mee. Daarom zet het Verenigd Koninkrijk zich zo af tegen de EU en heen Euro wil.

De EU Opgericht na WO II (Marshall plan door de VS was voor de wederopbouw NAVO VN als tegengas voor de unie van Rusland). Waar vielen de meeste doden? Omaha beach (verwerkt in Netflix serie Band off Brothers paar emmy awards voor o.a. beste tv serie) de bevrijding van de kampen in Polen Nederland Noord en Oost en CHINA. MAO vooral zijn vrouw voerde de geboortebeperking in 1 jongetje meisjes verdwenen. Nr 2 Rusland de goelachs Oost Rusland 19 km van de VS af. Men beweerd dat ze voor de handel werden gebruikt in organen en nog! Nu zijn de Nepalezen aan de beurt ivm de aardbeving teveel slachtoffers. En MH17 ZEER DUBIEUS waarom mogen we niet bij de rampplek waar is de Russische raketwagen? Wat is de rol van A. PECHTHOLD OMDAT ZE 79 KM OVER HET NO FLY ZONE MOESTEN VLIEGEN EN DE CO-PILOOT DE DEUR AFSLOOT EN WIE WAS DE MARSHALL DIE VAN A in de cockpit zat?

Deze leert je hopelijk iets.

image

image

image

Ik betwijfel of het Haagse met name beseffen wat ze gedaan hebben. AIR MALAYSIA IS KAPOT met orders voor de AIRBUS EN BOEING een giga econosche strop in de EU en VS.

Pinksteren. Gelukkig hebben we een Paus die wel wil praten na 1 loopjongen van Eichman meehielp het laatste gas in Auschwitz in de oven te gooien en de lijken van duizenden Joden en niet ariers verhrandde of Benedictus Hoofd onderzoek seksueel misbruik afdeed met “het is niet gebeurd” zelf Pedo en fan van MENGELE zou dat nooit toegeven. Zelfs de IJSBEREN IN GOELACHS moeten hem niet. IJSLAND VULKAAN dan maar bij verbannen mgr GIJSSEN?

image

image

Wat vieren we? Een gespleten Christendom. 2x Katholieke geloven tig Protestandse de Islam de (orthodoxe) Joden die het (Jezus niet erkennen) en Jezus zelf was echt de Palestijn… Die sprak over het huis van zijn vader….. In je hart. Waarom. Praten we dan niet. 

Deel van een serie artikelen over het
christendom

..Pijlers
Jezus Christus · Christelijke theologie · Apostelen · Koninkrijk · Evangelie ·
Christelijke gemeenschap: parochie of gemeente

..Bijbel
Oude Testament · Nieuwe Testament · Boeken · Canon · Canonvorming van het Nieuwe Testament · Apocriefen van het Oude Testament · Apocriefen van het Nieuwe Testament · Septuagint · Tien geboden · Geboorte · Dood en wederopstanding · Bergrede · Bijbelvertaling

..Christelijke feesten
Kerst(mis) · Goede Week · Pasen · Hemelvaart · Pinksteren

..Christelijke theologie
Drie-eenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest) · Theologie · Apologetiek · Schepping · Zondeval · Wet · Verlossing · Aanbidding · Kerk · Sacramenten

..Geschiedenis en tradities
Eerste christenen · Algemene geschiedenis van het christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Christelijk kloosterwezen · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Thomisme · Congregationalisme

Oosters christendom
Oosters-orthodox · Oriëntaals-orthodox · Syrische Kerken · Oosters-katholiek · Koptische Kerk

Westers christendom
Westers katholicisme (RKK) · Protestantisme · Calvinisme · Lutheranisme · Evangelicalisme · Remonstrantisme · Mennisme (Doopsgezinden) · Anglicanisme · Fundamentalisme · Vrijzinnig · Pinksterbeweging

Restaurationisme
Zevendedagsadventisten · Jehova’s getuigen · Heiligen der Laatste Dagen (Mormonisme)

..Onderwerpen
Bewegingen · Denominaties · Oecumene · Homilie/Preek · Gebed · Christelijke muziek · Kerkmuziek · Kerkgebouw · Liturgie · Kalender · Symboliek · Kritiek

..Belangrijke personen
Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Luther · Calvijn · Arius · Marcion van Sinope · Paus

Portaal Christendom

Pinksteren afgebeeld door Giotto (Padua)
Met Pinksteren (Oudgrieks: Πεντηκοστή, Pentèkostè Nederlands: vijftig) of Sinksen[noten 1] wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Het is de negenenveertigste dag ná Pasen, of volgens een andere definitie de vijftigste dag ván Pasen. Met deze uitstorting wordt ook het begin van de christelijke kerk gemarkeerd.

Betekenis in het christendomBewerken

In het christendom werd het Wekenfeest ‘Pinksteren’ genoemd, naar het Griekse woord ‘pentekostos’ (= vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Na Jezus’ dood op Goede Vrijdag en zijn verrijzenis op Pasen hadden de leerlingen van Jezus nog veertig dagen lang (tot Hemelvaart) de steun van zijn aanwezigheid gehad waarbij hij hun nog eens uitlegde wat de betekenis was van alles wat hij gedaan had tijdens zijn openbare optreden. Op de veertigste dag van Pasen (let op: niet de veertigste dag na Pasen) werden de leerlingen door Jezus’ Hemelvaart alleen achtergelaten. Wel had hij beloofd dat hij de Geest van God, de Heilige Geest zou sturen die hen geestelijk verder zou leiden en hen de kracht zou geven om getuigen van het evangelie te zijn. Op de vijftigste dag van Pasen, tien dagen na Hemelvaart, op Pinksteren, kwam de beloofde Heilige Geest dan ook over de discipelen.

Volgens de traditionele christelijke theologie, analoog aan de oorspronkelijke joodse betekenis, waren de eerste nieuwe bekeerlingen na de hemelvaart van Jezus als resultaat van de evangelisatie onder de menigte op de eerste Pinksterdag de ‘eerstelingen van de oogst’ die toegevoegd werden aan de eerste christelijke ‘samenkomst’, oftewel gemeente. Deze ‘oogst’ gaat nog steeds door en als de ‘volledige oogst’ is binnengehaald, dat wil zeggen alle door God voor het Koninkrijk van God voorbestemde mensen tot bekering zijn gekomen, dan begint de Eindtijd: de laatste fase van de geschiedenis.

Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest. Het ging toen gepaard met een week van verplichte rust, bekend als de Heilige Geestweek.[1] Tot de standaardrituelen behoorden het loslaten van duiven in de kerk, het strooien van blaadjes van pioenrozen en het blazen op de klaroen. Tot in de 20e eeuw was het verder gebruikelijk om elkaar een Pinkstergroet (bijv. in de vorm van een wenskaart) te sturen.

De Heilige Geestweek werd in 813 al wat ingekort, en vanaf 1414 kende Pinksteren nog slechts drie verplichte rustdagen. Bij de Synode van Dordrecht (1618) werd bepaald dat hier nog een dag afging. Desondanks heeft de derde rustdag op sommige plaatsen tot op de dag van vandaag standgehouden.[1]

Bijbelse geschiedenisBewerken

De gebeurtenissen staan beschreven in Handelingen 2:1-41.[2]

In de tien dagen tussen de Hemelvaart van Jezus en Pinksteren kiezen de discipelen een nieuwe geloofsgenoot in plaats van Judas Iskariot. Met behulp van loting wordt Mattias aangewezen. Met elkaar blijven ze in Jeruzalem en bidden ze om de uitstorting van de Heilige Geest, die Jezus hun beloofd had.

Uitstorting van de Heilige GeestBewerken
De gebeurtenissen vinden plaats op het feest van de eerstelingen (Sjavoeot), in Jeruzalem. Om 9 uur ’s ochtends zijn de discipelen en enkele andere gelovigen bij elkaar, een groep van ongeveer 120 personen, in een bovenvertrek in Jeruzalem (Handelingen 1:13 en 2:1).

Plotseling kwam er uit de hemel een geluid dat leek op een enorme windvlaag en het vulde het hele huis, waar zij zaten. Op hun hoofden vertoonden zich tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, zoals de Geest het hen gaf uit te spreken.
— Handelingen 2:1-4

De mensen die nu vervuld zijn met de Heilige Geest gaan naar buiten en spreken tongentaal, profeteren en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Ter gelegenheid van het feest van de eerstelingen was er veel volk in Jeruzalem, afkomstig uit alle delen van het Romeinse Rijk en daarbuiten, en door alle geluiden wordt een grote menigte aangetrokken.

Doop van drieduizend mensenBewerken
De ervaring van de uitstorting veroorzaakt verbaasdheid en bewondering.

De menigte liep te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze vragen, buiten zichzelf van verwondering: zijn zij niet allemaal Galileeërs? Hoe kan het dan dat wij hen horen een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kapadocië, Pontus, Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren: wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden tot elkaar: Wat betekent dit toch? Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn!’
— Handelingen 2:6-13

Petrus neemt het woord en houdt een lange toespraak waarin de opstanding van Jezus centraal staat. Hij legt uit dat al deze gebeurtenissen al voorzegd zijn door de profeet Joël. Hij maant de menigte zich te keren tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen. Uit de menigte komt een vraag: “Hoe?” Petrus antwoordt: “Heb berouw, en laat u dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden, en u zult de Heilige Geest ontvangen.” Drieduizend mensen geven gehoor aan deze oproep en laten zich dezelfde dag nog dopen. Hierdoor wordt de eerste christelijke gemeente gevormd. Traditioneel wordt dit moment dan ook beschouwd als het beginpunt van de christelijke kerk.

VoorzeggingBewerken

In Joël 2:28-30 (Bijbelboek) wordt de bovenstaande geschiedenis voorzegd: “en daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten, en over de dienstmaagden, zal Ik in die dagen Mijn Geest uitgieten. En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren (SV).”

Datum
Geen betekenis in het jodendomBewerken

Pinksteren is in het jodendom niet bekend, net zoals alle andere feesten die zijn ontleend aan het Nieuwe Testament. Het jodendom kent ook het begrip Heilige Geest niet, en daarom is Pinksteren geheel niet van toepassing in het jodendom.

De enige overeenkomst met Pinksteren kan zijn dat ook in het jodendom 50 dagen een rol spelen. Op Pesach wordt namelijk de Omertelling gestart. 50 dagen lang wordt er geteld en op de 50e dag is het dan Sjavoeot.

PinksterbewegingBewerken

De Pinksterbeweging is een stroming binnen het christendom die vooral de nadruk legt op de persoon en het werk van de Heilige Geest. Afzonderlijke of daaruit voortgekomen gemeenschappen binnen de beweging heten Pinkstergemeenten. Sinds 1970 wordt met Pinksteren een grote conferentie gehouden, onder de naam Opwekking. In 2010 werd deze door meer dan 50.000 mensen bezocht.

MuziekBewerken

Een van de bekendste (Latijnse) gezangen voor het feest van Pinksteren uit de oud-christelijke kerk is de Pinksterhymne Veni creator spiritus. Johann Sebastian Bach schreef voor de Eerste Pinksterdag drie cantates: BWV 34,74 en 173, voor Tweede Pinksterdag twee cantates: BWV 68 en 174, en voor Derde Pinksterdag twee cantates: BWV 175 en 184. Gustav Mahler gebruikte een belangrijk deel van de tekst voor een toonzetting van het eerste deel van zijn enorme Achtste symfonie. De Franse componist Maurice Duruflé nam de melodie tot uitgangspunt van zijn orgelcompositie ‘Prélude, Adagio et Choral varié sur le thème du Veni creator spiritus’.