Hemelvaartsdag

image

Geloven is belijden. Iedereen wordt op enig moment geraakt door God / Jezus. In elk geloof is God present in diverse namen. Jaweh It Jesaja Allah …. ook in de Islam Allah is God JEZUS het oude EN nieuwe testament vertalingen door Mohammed (soenieten) diens zoon ( shiiten) en kleinzoon (salvasiten) de Islam bestaat uit zogeheten “cults) Mohammed zette zich af tegen de jood is ex jood en vertaalde de geschriften vanuit het Aramees en Grieks Orthodox rond 600 na Cristus. Net als Thomas Aquino Spaanse priester/theoloog rond 1472 en MAARTEN LUTHER ROND 1670 DIE ZICH AFZETTE TEGEN DE REFORMATIE!! Zijn ex docent begon hij trad uit de kerk dook onder trouwde kreeg kinderen. Zijn proclamatie “ik weiger de dienst in het latijns te doen en het Vaticaan zit vol opichters die de armen ipv van brood valse hoop geeft in prullaria”.

WIJ ALLEMAAL vragen om God Help ij moeilijk tijden. Ziekte sterfbed ook de “atheist en humanist” zijn liefde zit in je hart. Immers zij Jezus niet “het huis van mijn vader zit niet in een gebouw van hout of steen” apostel Petrus die de RK stichtte ging de mist in met het Vaticaan. Hij wist het. De heilige maagd Maria die in Efides Turkije achterbleef met Maria Madgalena ( geen hoer maar kleindochter koningin Sheba) ging mee maar keerde om naar Maria om haar te verzorgen tot haar hemelsvaart (augustus Maria maand).

Het verhaal van de zoon van God (wetenschappelijk bewezen dna moeder Maria en niet menselijk dna) blijft ons raken. Hij zocht vrijheid ipv een kooi. De Pallestijnse timmerman was niet arm moeder was rijk. Timmeren dingen maken leren en helpen was wie hij was. Stierf voor ons allen 33 jaar oude en nam de zonden van de mens op zich. Maar onze verlosset is overal om ons heen. Zijn wederopstanding? Ons hart de heilige graal? Maria Magdalena. Zijn dagboeken moeder Maria Magdalena (zijn echtgenote?) JUDAS EN THOMAS DE ONGELOVIGE zijn door keizer Justianus die 2 wetsboeken schreef met Paus Leo I (privaat en strafrecht) alle stammen hunnen tubanters romeinen germanen byzantijnen joden egyptenaren aramesen etc werd onoverzichtelijk de RK kerk te gretig dus begon hij met de codedificatie waarop het fundament van het rechtssyteem van de wereld werd gebouwd. Paus Leo begon met de inquisitie “in de weg lopers hop dood” Mohamed keerde zich af en wij mensen vechten elkaar nog steeds de tent uit.

Waarom leren? Bommen oorlog aanslagen bedreigen. Waarom praten? De wapenindustrie regeert! Wij schaapjes huppelen vrolijk mee 99% 1% zegt “praat es een keer met godsgeschenk Paus Ftanciscus voorop de Mahatma Ghandi stijl met 1 giga fout….. Hitler vriend noemen. Tsja.

Hemelvaartsdag beleef het. Hieronder leuke feiten.

Op Hemelvaartsdag (Latijn: Ascensio Domini) wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus is opgevaren naar God, zijn vader in de hemel, op de veertigste dag na Zijn opstanding uit de dood. De viering is onderdeel van de paascyclus.

Algemeen

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren. In veel landen is Hemelvaartsdag een algemeen erkende feestdag. Veel christenen zullen eenkerkdienst of mis bezoeken. In andere landen (bijvoorbeeld Hongarije, Italië, Polen, Portugal en Spanje) viert men de Hemelvaart op de zondag zeven dagen voor Pinksteren.

Hemelvaartsdag is tevens het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Men herdenkt dan dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur ’s nachts op om zingend en blootsvoets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen.[1] Dedauw op het gras zou een zuiverende werking hebben en zou terug te voeren zijn op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren.[2]

DataBewerken

Hemelvaartsdag valt op de 40e dag na eerstePaasdag en 10 dagen voor Pinksteren. De vroegst mogelijke datum is 30 april, de laatst mogelijke is 3 juni.

Data Hemelvaartsdag 2014-2020JaarDatum201429 mei201514 mei20165 mei201725 mei201810 mei201930 mei202021 mei

Bijbelse achtergrondBewerken

Oude TestamentBewerken

Al in het Oude Testament is twee (of drie) keer sprake van een hemelvaart, namelijk bijHenoch, Elia en eventueel van Mozes.

 Zie Hemelvaart (personen in de Bijbel) voor het hoofdartikel over dit onderwerp.Lucas en HandelingenBewerken

De hemelvaart veertig dagen na8ööpĺ Pasen is gebaseerd op Handelingen van de Apostelen1:1-12. Volgens de meest gangbare uitleg voer Jezus volgens dit verhaal veertig dagen na zijn opstanding op naar de hemel:

Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.
(Handelingen 1:3 NBV)

Zijn discipelen waren bij de hemelvaart aanwezig. Hij beloofde hun dat de heilige Geest binnen korte tijd zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
(Handelingen 1:9-11 NBV)

Volgens dit Bijbelverhaal werd de belofte van de heilige Geest vervuld op Pinksteren, vijftig dagen na Pasen. Ook in het Evangelie volgens Lucas, dat van dezelfde auteur is als de Handelingen van de apostelen, wordt verteld over de opname van Jezus in de hemel. Na zijn verschijning aan de leerlingen op de dag van de opstanding, gaat hij met hen de stad uit tot bij Betanië. Dan gebeurt het volgende:

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
(Lucas 24:51 NBV)

Het later toegevoegde slot aan het Evangelie volgens Marcus plaatst de hemelvaart ook direct na de laatste verschijning van de opgestane Jezus aan de elf apostelen (Marcus 16:19). Deze tekst is waarschijnlijk gebaseerd op de verhalen van Lucas.

Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God.
(Marcus 16:19 NBV)

Johannes 6:62; (Jezus vraagt aan de Joden) “Maar als jullie nu de Mensenzoonzouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?” (NBV)Johannes 20:17b; (Jezus zegt tegen Maria Magdalena) “Houd me niet vast,” zei Jezus. “Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.”(NBV).Handelingen van de Apostelen 2:33a en 34a; Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand (…) David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen (…) (NBV)Romeinen 10:6; En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: “Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?” – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? (NBV)Efeze 4:8-10; Daarom staat er: “Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen.” “Hij steeg op” – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. NBV)1 Timoteüs 3:16b; Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit.(NBV)1 Petrus 3:22; (Jezus Christus) die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. (NBV)

Chronologie

de gangbare uitleg bestaat er tegenspraak tussen Lucas (met Marcus 16:19) en Handelingen. In Lucas vindt de hemelvaart plaats op de dag van de opstanding, terwijl in Handelingen Jezus pas na veertig dagen in de hemel wordt opgenomen. Exegeten gaan verschillend met dit gegeven om:

Traditioneel harmoniseert men beide verhalen en neemt men aan dat tussen Lucas 24:49 en 24:50 stilzwijgend 40 dagen zijn verstreken.In de wetenschappelijke exegese laat men doorgaans de spanning staan. Sommige exegetische onderzoekers nemen aan dat Lucas met elk verhaal zijn eigen bedoeling had en nogal vrij met zijn stof omging.Sommige uitleggers wijzen erop dat de 40 dagen in Handelingen niet slaan op de termijn tot de hemelvaart, maar op de periode van de verschijningen.[3] Aangezien Jezus met de opstanding al “in de glorie was binnengegaan” (Lucas 24:26), Hij was niet meer gebonden aan het ruimtetijd kader van het aardse universum maar was de tijdloze eeuwigheid van God binnengetreden, vonden die verschijningen vanuit de hemel plaats. Handelingen 1:4-14 vindt dan ook plaats op de opstandingsdag. Er is dan geen moeilijk verklaarbare tegenspraak meer binnen het werk van één auteur.

Bekentenis

Volgens het christelijke geloof ging Jezus terug naar de hemel om te zitten aan de rechterhand van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. In deze interpretatie van de Bijbel maakte Jezus’ hemelvaart de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest – hetgeen herdacht wordt op pinksteren – en zal Jezus bij de wederkomst terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

BelijdenisgeschriftenBewerken

Reeds uit geschriften van de Apostolische Vaders blijkt het geloof aan de hemelvaart van Jezus (Polycarpus van Smyrna, Justinus de Martelaar en Irenaeus van Lyon). In de geloofsformules van Nicea (325) en vanConstantinopel (381) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld.

Lokale gebruikenBewerken

België: in Brugge vindt jaarlijks op Hemelvaartsdag de Heilig-Bloedprocessieplaats.Nederland: Eind 20ste eeuw kreeg deze dag steeds meer een commercieel karakter.Ambtenaren en veel andere werknemers hebben een verplichte vrije dag.Dauwtrappen is een traditioneel gebruik dat verbonden is met Hemelvaartsdag.in veel plaatsen worden jaarlijks terugkerende evenementen georganiseerd zoals het Breda Jazz Festival, Dauwpop in Hellendoorn, het Nederlands jongleerfestival en verschillendeboekenmarkten, jaarmarkten en braderieën. In Hoek van Holland wordt het strandseizoen geopend. Er is daar dan een braderie en in strandtenten is live-muziek.Deze dag is door de ANWB gedoopt totNationale Stoomtreindag.

http://historiek.net/dauwtrappen-op-hemelvaartsdag/8025/Historie dauwtrappen traditie

zijn mensen die de vrije Hemelvaartsdag niet gebruiken om eens lekker uit te slapen. Sommigen staan juist voor dag en dauw op om te gaan ‘dauwtrappen’.

Dauwtrappen doe je ‘officieel’ door in de vroege ochtend met blote voeten door bedauwd gras te lopen. Hoewel dit plaatsvindt op Hemelvaartsdag, de dag waarop christenen herdenken dat Jezus terugkeerde naar de hemel, heeft het gebruik niets met het christendom te maken.

Hoe oud de traditie van het dauwtrappen precies is, is niet bekend. Vermoed wordt dat het gebruik terug gaat tot de Germaanse tijd. Volgens het volksgeloof uit die tijd had de dauw, vooral op bepaalde dagen, een magische en genezende kracht. Het ‘dauwtrappen’ was waarschijnlijk één van de Meifeesten van de Germanen. In die periode van het jaar vierden de Germanen de opkomst van het nieuwe leven in de natuur.

Processies

Later werd het gebruik in verband gebracht met processies op de ochtend van Hemelvaartsdag. Dauwtrappen is tegenwoordig vooral in het oosten van het land een traditie. Blootsvoets wordt er doorgaans niet meer gelopen en geregeld worden in plaats van wandelingen fietstochten gemaakt.

De Bron Jerusalem

image

Hemelvaartsdag: sinds vijfde eeuw feestdag01-06-2011 11:15 | gewijzigd 03-06-2011 07:35 | Wim HulsmanJERUZALEM – De hellingen van de Olijfberg –eigenlijk een kleine bergketen met meerdere toppen– van waaraf de Heere Jezus opvoer naar de hemel, liggen vol met grafstenen. Vanaf de Tempelberg, waar het goudkleurige dak van de Rotskoepel de aandacht trekt (voorgrond), blijft het uitzicht op de Olijfberg indrukwekkend. In de verte het gebergte van Judea. Foto EPA

APELDOORN – Hemelvaartsdag. Hoe zit het ook alweer? Waarom donderdag? Wat herdenkt de kerk en hoe doet zij dat?

Feit: Op Hemelvaartsdag staat de kerk stil bij de hemelvaart van de Heere Jezus na Zijn lijden en sterven (Goede Vrijdag) en opstanding (Pasen).

Beschrijving: De beschrijving van de geschiedenis van hemelvaart is in de Bijbel met name te vinden in Handelingen 1:4-14, Markus 16:19 en Lukas 24:50-52.

Plaats: De hemelvaart vond plaats bij Bethanië (Lukas 24:50), vanaf de Olijfberg (Handelingen 1:12).

Datum: Hemelvaartsdag valt op de veertigste dag na Pasen. Dit is gegrond op de Bijbeltekst Handelingen 1:3, waar staat dat de Heere Jezus „nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang.” Hemelvaartsdag valt altijd tien dagen voor Pinksteren. Pinksteren is aan Pasen gekoppeld omdat het volgens Leviticus 23 vijftig dagen na Pesach gehouden moest worden.

Kalender: Omdat Pasen gekoppeld is aan de eerste zondag na de eerste volle maan na het begin van de lente, en Hemelvaartsdag aan Pasen is gekoppeld, kan Hemelvaartsdag op zijn vroegst op 30 april vallen en op zijn laatst op 3 juni.

Buitenland: In veel landen is het donderdag een vrije dag en zijn er kerkdiensten, zoals in België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland. In andere landen wordt zondag –een week voor Pinksteren– stilgestaan bij de hemelvaart. Dat geldt voor landen zoals Hongarije, Italië, Polen en Spanje.

Vroege Kerk: Aan de hemelvaart was tot en met de vierde eeuw geen aparte feestdag gewijd. Pasen en Pinksteren stonden centraal en de hemelvaart werd als onderdeel van de overwinning van Christus beschouwd. Bisschop Gregorius van Nyssa (335-394) wordt gezien als een vroege voorvechter van de feestdag. Augustinus schrijft erover alsof het een breed gehouden herdenkdag is. In de vijfde eeuw wordt Hemelvaartsdag een aparte feestdag. In Jeruzalem is het feest rond 425 ingevoerd.

Middeleeuwen: In de middeleeuwen werd Hemelvaartsdag het afsluitende feest van de paasperiode. Het doven van de paaskaars op die dag symboliseerde dat. In de eeuwen daarna werden Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren steeds meer als losse feestdagen gevierd.

Oosterse Kerk: Hemelvaartsdag heet in de Oosterse Kerk Analepsis (opneming) of Episozomene (verlossing van boven). Dit jaar valt de datum van de viering samen met die in de westerse kerk.

WeESzondag: De zondag tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren heet de weeszondag. Omdat Christus was opgevaren naar de hemel en de Heilige Geest nog niet was uitgestort, leek de kerk als een wees te zijn. Daarbij wordt verwezen naar Johannes 14:18, waar de Heere Jezus zegt: „Ik zal u geen wezen laten; Ik kom weder tot u.” In de Oosterse Kerk is dit de zondag van de Heilige Vaders.

Vakbonden: Hemelvaartsdag is voor een deel van de buitenlandse rooms-katholieke vakbonden een speciale gedenkdag. Op de veertigste dag na Pasen staat de rooms-katholieke arbeidersbeweging stil bij het feit dat paus Leo XIII in 1891 zijn encycliek Rerum Novarum over de sociale rechtvaardigheid publiceerde. De rooms-katholieke vakbeweging ziet de encycliek als haar grondvest. De herdenking is een tegenhanger van de socialistische 1 meivieringen.

Dauwtrappen: Op Hemelvaartsdag organiseren natuurorganisaties vroeg in de morgen fiets- en wandeltochten. Dit dauwtrappen zou teruggaan op een heidens gebruik om het meifeest of de heropleving van de natuur te vieren. Vooral in de 19e eeuw geloofden mensen dat het met blote voeten door het bedauwde gras lopen een genezende werking zou hebben.